Ποιοι είμαστε     Επικοινωνία     Διαφημιστείτε
Αναζήτηση:  
<% Euro=date EuroDate =day(Euro) & "/" & month(Euro) & "/" & year(Euro) response.write EuroDate %>
<% Response.write FormatDateTime(now(),4) %>
c
 
Χάρτης
Ταυτότητα
Ιστορία
Αξίζει να δείτε
Ενδιαφέροντα
Παραλίες
Φωτογραφίες
Συγκοινωνίες
Διαμονή
Εστιατόρια
Καφέ-Ποτό
Καταστήματα
Υπηρεσίες
 
Άλλα νησιά
Links
   
   
   
   
<% whichnewa=(request("whichnew")) session("imager")=whichnewa objDB="DRIVER={MySQL ODBC 3.51 Driver}; SERVER=smallcycl.ipowermysql.com; DATABASE=ferrari_default; UID=ferrari;PASSWORD=!antihack!; OPTION=3" set myconnection=server.createobject("adodb.connection") myconnection.open objDB set ets=server.CreateObject("adodb.recordset") sql="select * from hotelsen2 where id=" & whichnewa ets.open sql,myconnection session("iparxei")=ets.fields("photo") session("autoemail")=ets.fields("email") %>
<% response.write ets.fields("titlegr") %>
<% if ets.fields("photo")="yes" then set ets8=server.CreateObject("adodb.recordset") sql8="SELECT * FROM photocar" & whichnewa ets8.open sql8,myconnection do while not ets8.eof %> <% if not ets8.eof then end if loop end if %>
<% if not ets8.eof then if ets8.fields("pic")="yes" then response.write "
" else response.write "
" end if ets8.movenext end if %>
<% if not ets8.eof then if ets8.fields("pic")="yes" then response.write "
" else response.write "
" end if ets8.movenext end if %>
<% if not ets8.eof then if ets8.fields("pic")="yes" then response.write "
" else response.write "
" end if ets8.movenext end if %>
<% if not ets8.eof then if ets8.fields("pic")="yes" then response.write "
" else response.write "
" end if ets8.movenext end if %>


<% response.write ets.fields("descriptiongr") %>
 
<% response.write ets.fields("telephone") %>
   
<% response.write ets.fields("mobile") %>
   
<% response.write ets.fields("fax") %>
   
<% emailer=ets.fields("email") response.write "" & emailer & "" %>
   
  <% if request("lycos")="yes" then response.write "Eπιστροφή στη σελίδα αναζήτησης" else response.write "Eπιστροφή στn διαμονή" end if %>
 
Φόρμα Κρατήσεων
 


<% objDB="DRIVER={MySQL ODBC 3.51 Driver}; SERVER=smallcycl.ipowermysql.com; DATABASE=ferrari_default; UID=ferrari;PASSWORD=!antihack!; OPTION=3" set myconnection=server.createobject("adodb.connection") myconnection.open objDB set ets3=server.CreateObject("adodb.recordset") rowcount2=0 sql="SELECT * FROM `dreambanner` order by priority" ets3.open sql,myconnection do while not ets3.eof if ets3.fields("typer") = "jpg" then response.write " & ets3.fields(" response.write "
" response.write "
" end if if ets3.fields("typer") = "gif" then response.write " & ets3.fields(" response.write "
" response.write "
" end if if ets3.fields("typer") = "swf" then response.write"" response.write"" response.write"" response.write" " response.write"" response.write "
" response.write "
" end if ets3.movenext loop %>

 

<% set ets8=server.CreateObject("adodb.recordset") ets8.activeconnection=myconnection sql8="SELECT * FROM `commentsen`" ets8.open sql8,myconnection if ets8.fields("photo")="no" then response.Write("no photo available") else response.write "
" response.write "
" & ets8.fields("desgr") & "

" end if %>