Ποιοι είμαστε     Επικοινωνία     Διαφημιστείτε
Αναζήτηση:  
<% Euro=date EuroDate =day(Euro) & "/" & month(Euro) & "/" & year(Euro) response.write EuroDate %>
<% Response.write FormatDateTime(now(),4) %>
c
 
Χάρτης
Ταυτότητα
Ιστορία
Αξίζει να δείτε
Ενδιαφέροντα
Παραλίες
Φωτογραφίες
Συγκοινωνίες
Διαμονή
Εστιατόρια
Καφέ-Ποτό
Καταστήματα
Υπηρεσίες
 
Άλλα νησιά
Links
   
   
   
   
Ακίνητα


Παρακαλούμε επιλέξτε από την παρακάτω φόρμα

επιλέξτε vησί:  
τύπος ακινήτου:
ψάχνω για:  
  

<% pg=trim(request("pg")) pionisi=request("island") prt=request("prtype") rent=request("rent") if pionisi="" then pionisi=0 if prt="" then prt=0 if rent="" then rent=0 if pg="" then pg=1 objDB="DRIVER={MySQL ODBC 3.51 Driver}; SERVER=smallcycl.ipowermysql.com; DATABASE=ferrari_default; UID=ferrari;PASSWORD=!antihack!; OPTION=3" set myconnection=server.createobject("adodb.connection") myconnection.open objDB set ets=server.CreateObject("adodb.recordset") ets.CursorType=3 ets.CursorLocation = 3 ets.Pagesize=6 rowcount=0 if pionisi=0 and prt=0 and rent=0 then sql="SELECT * FROM `estateen` ORDER BY `priority`" end if if pionisi<>0 and prt=0 and rent=0 then sql="SELECT * FROM `estateen` where nisi = " & pionisi end if if pionisi<>0 and prt<>0 and rent=0 then sql="SELECT * FROM `estateen` where nisi = " & pionisi & " and type = " & prt end if if pionisi<>0 and prt<>0 and rent<>0 then sql="SELECT * FROM `estateen` where nisi = " & pionisi & " and type = " & prt & " and lookingfor = " & rent end if if pionisi=0 and prt<>0 and rent=0 then sql="SELECT * FROM `estateen` where type = " & prt end if if pionisi=0 and prt<>0 and rent<>0 then sql="SELECT * FROM `estateen` where type = " & prt & " and lookingfor = " & rent end if if pionisi=0 and prt=0 and rent<>0 then sql="SELECT * FROM `estateen` where lookingfor = " & rent end if if pionisi<>0 and prt=0 and rent<>0 then sql="SELECT * FROM `estateen` where nisi = " & prt & " and lookingfor = " & rent end if ets.open sql,myconnection If Not ets.eof Then ets.Absolutepage=pg end if do while not ets.eof and rowcount
:: <% response.write ets.fields("titlegr") %> ::
<% if ets.fields("pic")="no" then response.Write "" else response.write " & ets.fields(" end if %>
<% response.write ets.fields("descrgr") %>
<% if ets.fields("telephone")<>"" then response.write "Tel: " & ets.fields("telephone") end if %>
<% if ets.fields("mobile")<>"" then response.write "Mobile: " & ets.fields("mobile") & "
" end if %> <% if ets.fields("fax")<>"" then response.write "Fax: " & ets.fields("fax") & "
" end if %> <% if ets.fields("email")<>"" then response.write "E-mail: " & ets.fields("email") & "
" end if %>

 
<% response.write "  Διαβάστε περισσότερα" %>


<% ets.movenext loop %>
Pages: <% for i=1 to ets.Pagecount response.write" "& i & " " next %>


<% objDB="DRIVER={MySQL ODBC 3.51 Driver}; SERVER=smallcycl.ipowermysql.com; DATABASE=ferrari_default; UID=ferrari;PASSWORD=!antihack!; OPTION=3" set myconnection=server.createobject("adodb.connection") myconnection.open objDB set ets3=server.CreateObject("adodb.recordset") rowcount2=0 sql="SELECT * FROM `dreambanner` order by priority" ets3.open sql,myconnection do while not ets3.eof if ets3.fields("typer") = "jpg" then response.write " & ets3.fields(" response.write "
" response.write "
" end if if ets3.fields("typer") = "gif" then response.write " & ets3.fields(" response.write "
" response.write "
" end if if ets3.fields("typer") = "swf" then response.write"" response.write"" response.write"" response.write" " response.write"" response.write "
" response.write "
" end if ets3.movenext loop %>

 

<% set ets8=server.CreateObject("adodb.recordset") sql8="SELECT * FROM `commentsen`" ets8.open sql8,myconnection if ets8.fields("photo")="no" then response.Write("no photo available") else response.write "
" response.write "
" & ets8.fields("desgr") & "

" end if %>

 

<% ets3.close myconnection.close set ets3 = Nothing set myconnection = Nothing %>