Ποιοι είμαστε     Επικοινωνία     Διαφημιστείτε
Αναζήτηση:  
<% Euro=date EuroDate =day(Euro) & "/" & month(Euro) & "/" & year(Euro) response.write EuroDate %>
<% Response.write FormatDateTime(now(),4) %>
c
 
Χάρτης
Ταυτότητα
Ιστορία
Αξίζει να δείτε
Ενδιαφέροντα
Παραλίες
Φωτογραφίες
Συγκοινωνίες
Διαμονή
Εστιατόρια
Καφέ-Ποτό
Καταστήματα
Υπηρεσίες
 
Άλλα νησιά
Links
   
   
   
   
Φωτογραφίες Μικρών Κυκλάδων


Αναζήτηση ανάμεσα στις φωτογραφίες
Επιλέξτε vησί:
ή
εισάγετε λέξη κλειδί:

<% Function Floor(byval n) Dim iTmp, bErr on error resume next n = cdbl(n) if err then bErr = true on error goto 0 if bErr then Err.Raise 5000, "Floor Function", _ "Input must be convertible to a sub-type of double" 'Round() rounds up iTmp = Round(n) 'test rounded value against the non rounded value 'if greater, subtract 1 if iTmp > n then iTmp = iTmp - 1 Floor = cInt(iTmp) End Function Function Ceiling(byval n) Dim iTmp, bErr, f on error resume next n = cdbl(n) if err then bErr = true on error goto 0 if bErr then Err.Raise 5000, "Ceiling Function", _ "Input must be convertible to a sub-type of double" f = Floor(n) if f = n then Ceiling = n Exit Function End If Ceiling = cInt(f + 1) End Function pg=trim(request("pg")) if pg="0" then pg="" end if pionisi=request("island2") if pionisi="" then pionisi=0 end if if pg="" then pg=1 objDB="DRIVER={MySQL ODBC 3.51 Driver}; SERVER=smallcycl.ipowermysql.com; DATABASE=ferrari_default; UID=ferrari;PASSWORD=!antihack!; OPTION=3" set myconnection=server.createobject("adodb.connection") myconnection.open objDB set ets=server.CreateObject("adodb.recordset") ets.CursorType=3 ets.CursorLocation = 3 ets.Pagesize=12 rowcount=0 if pionisi=0 or pionisi="" then if request("psaxno")="" then tropos=1 sql="SELECT * from galleryen ORDER BY `priority`" else tropos=2 sql="SELECT distinct owner FROM keyss where keyword like '%" & request("psaxno") & "%'" end if else if request("psaxno")="" then tropos=1 sql="SELECT * from galleryen where `islands` = " & pionisi & " ORDER BY `priority`" else tropos=2 sql="SELECT distinct owner FROM keyss where keyword like '%" & request("psaxno") & "%' and `islands` = " & pionisi end if end if %> <% if tropos=1 then ets.open sql,myconnection If Not ets.eof Then ets.Absolutepage=pg end if poseseggrafes=ets.RecordCount selides=poseseggrafes poseseggrafes=Ceiling(poseseggrafes/12) do while not ets.eof and rowcount <% loop %> <% else ets.open sql,myconnection If Not ets.eof Then ets.Absolutepage=pg end if do while not ets.eof and rowcount <% loop end if %>
<% if not ets.eof then %>
<% if ets.fields("photo")="yes" then %> <% if ets.fields("type")="1" then %> <% response.write "" %> <% else %> <% response.write "" %> <% end if %> <% else %> <% end if %>
<% response.write ets.fields("titlegr") %>
<%rowcount=rowcount+1 ets.movenext %>
<% end if %>
<% if not ets.eof then %>
<% if ets.fields("photo")="yes" then %> <% if ets.fields("type")="1" then %> <% response.write "" %> <% else %> <% response.write "" %> <% end if %> <% else %> <% end if %>
<% response.write ets.fields("titlegr") %>
<%rowcount=rowcount+1 ets.movenext %>
<% end if %>
<% if not ets.eof then %>
<% if ets.fields("photo")="yes" then %> <% if ets.fields("type")="1" then %> <% response.write "" %> <% else %> <% response.write "" %> <% end if %> <% else %> <% end if %>
<% response.write ets.fields("titlegr") %>
<%rowcount=rowcount+1 ets.movenext %>
<% end if %>
<% if not ets.eof then %>
<% if ets6.fields("photo")="yes" then %> <% if ets6.fields("type")="1" then %> <% response.write "" %> <% else %> <% response.write "" %> <% end if %> <% else %> <% end if %>
<% response.write ets6.fields("titlegr") %>
<%rowcount=rowcount+1 ets.movenext %>
<% end if %>
<% if not ets.eof then %>
<% if ets6.fields("photo")="yes" then %> <% if ets6.fields("type")="1" then %> <% response.write "" %> <% else %> <% response.write "" %> <% end if %> <% else %> <% end if %>
<% response.write ets6.fields("titlegr") %>
<%rowcount=rowcount+1 ets.movenext %>
<% end if %>
<% if not ets.eof then %>
<% if ets6.fields("photo")="yes" then %> <% if ets6.fields("type")="1" then %> <% response.write "" %> <% else %> <% response.write "" %> <% end if %> <% else %> <% end if %>
<% response.write ets6.fields("titlegr") %>
<%rowcount=rowcount+1 ets.movenext %>
<% end if %>
<% if not ets.eof then %>
<% if ets6.fields("photo")="yes" then %> <% if ets6.fields("type")="1" then %> <% response.write "" %> <% else %> <% response.write "" %> <% end if %> <% else %> <% end if %>
<% response.write ets6.fields("titlegr") %>
<%rowcount=rowcount+1 ets.movenext %>
<% end if %>
<% if not ets.eof then %>
<% if ets6.fields("photo")="yes" then %> <% if ets6.fields("type")="1" then %> <% response.write "" %> <% else %> <% response.write "" %> <% end if %> <% else %> <% end if %>
<% response.write ets6.fields("titlegr") %>
<%rowcount=rowcount+1 ets.movenext %>
<% end if %>
<% if not ets.eof then %>
<% if ets6.fields("photo")="yes" then %> <% if ets6.fields("type")="1" then %> <% response.write "" %> <% else %> <% response.write "" %> <% end if %> <% else %> <% end if %>
<% response.write ets6.fields("titlegr") %>
<%rowcount=rowcount+1 ets.movenext %>
<% end if %>

Σελίδες: <% for i=1 to ets.Pagecount response.write"" & i & " " next %>      <% response.write "προηγούμενη " %>  |  <% if cint(pg) = cint(ets.Pagecount) then response.write "επόμενη" else response.write "επόμενη" end if %>


<% objDB="DRIVER={MySQL ODBC 3.51 Driver}; SERVER=smallcycl.ipowermysql.com; DATABASE=ferrari_default; UID=ferrari;PASSWORD=!antihack!; OPTION=3" set myconnection=server.createobject("adodb.connection") myconnection.open objDB set ets3=server.CreateObject("adodb.recordset") rowcount2=0 sql="SELECT * FROM `dreambanner` order by priority" ets3.open sql,myconnection do while not ets3.eof if ets3.fields("typer") = "jpg" then response.write " & ets3.fields(" response.write "
" response.write "
" end if if ets3.fields("typer") = "gif" then response.write " & ets3.fields(" response.write "
" response.write "
" end if if ets3.fields("typer") = "swf" then response.write"" response.write"" response.write"" response.write" " response.write"" response.write "
" response.write "
" end if ets3.movenext loop %>

 

<% set ets8=server.CreateObject("adodb.recordset") sql8="SELECT * FROM `commentsen`" ets8.open sql8,myconnection if ets8.fields("photo")="no" then response.Write("no photo available") else response.write "
" response.write "
" & ets8.fields("desgr") & "

" end if %>

 

<% ets3.close myconnection.close set ets3 = Nothing set myconnection = Nothing %>