Ποιοι είμαστε     Επικοινωνία     Διαφημιστείτε
Αναζήτηση:  
<% Euro=date EuroDate =day(Euro) & "/" & month(Euro) & "/" & year(Euro) response.write EuroDate %>
<% Response.write FormatDateTime(now(),4) %>
c
 
Χάρτης
Ταυτότητα
Ιστορία
Αξίζει να δείτε
Ενδιαφέροντα
Παραλίες
Φωτογραφίες
Συγκοινωνίες
Διαμονή
Εστιατόρια
Καφέ-Ποτό
Καταστήματα
Υπηρεσίες
 
Άλλα νησιά
Links
   
   
   
   
Σύνδεσμοι<% pg=trim(request("pg")) if pg="" then pg=1 objDB="DRIVER={MySQL ODBC 3.51 Driver}; SERVER=smallcycl.ipowermysql.com; DATABASE=ferrari_default; UID=ferrari;PASSWORD=!antihack!; OPTION=3" set myconnection=server.createobject("adodb.connection") myconnection.open objDB set ets=server.CreateObject("adodb.recordset") ets.activeconnection=myconnection ets.CursorType=3 ets.CursorLocation = 3 ets.Pagesize=10 rowcount=0 sql="SELECT * FROM `links` where greece='yes' order by priority" ets.open sql,myconnection ets.Absolutepage=pg do while not ets.eof and rowcount
<% if ets.fields("photo")="yes" then if ets.fields("type") = "jpg" then response.write "" response.write "
" end if if ets.fields("type") = "gif" then response.write "" response.write "
" end if if ets.fields("type") = "swf" then response.write"" response.write"" response.write"" response.write" " response.write"" response.write "
" end if else if ets.fields("vtype")="yes" then response.write ets.fields("link") else response.write "" & ets.fields("desc") & "" end if response.write "
" end if%>
<% ets.movenext loop %>
Σελίδες: <% for i=1 to ets.Pagecount response.write" "& i & " " next %>


<% objDB="DRIVER={MySQL ODBC 3.51 Driver}; SERVER=smallcycl.ipowermysql.com; DATABASE=ferrari_default; UID=ferrari;PASSWORD=!antihack!; OPTION=3" set myconnection=server.createobject("adodb.connection") myconnection.open objDB set ets3=server.CreateObject("adodb.recordset") rowcount2=0 sql="SELECT * FROM `dreambanner` order by priority" ets3.open sql,myconnection do while not ets3.eof if ets3.fields("typer") = "jpg" then response.write " & ets3.fields(" response.write "
" response.write "
" end if if ets3.fields("typer") = "gif" then response.write " & ets3.fields(" response.write "
" response.write "
" end if if ets3.fields("typer") = "swf" then response.write"" response.write"" response.write"" response.write" " response.write"" response.write "
" response.write "
" end if ets3.movenext loop %>

 

<% set ets8=server.CreateObject("adodb.recordset") ets8.activeconnection=myconnection sql8="SELECT * FROM `commentsen`" ets8.open sql8,myconnection if ets8.fields("photo")="no" then response.Write("no photo available") else response.write "
" response.write "
" & ets8.fields("desgr") & "

" end if %>

 

<% ets3.close set ets3 = Nothing set myconnection = Nothing %>